Tiếng Việt

Trọn gói 1.250.000 VNĐ / người

Loại tàu: Tàu Gỗ

Số Cabin: 0

Khởi hành: Hàng Ngày

Điểm đến: Vịnh Bái Tử Long - Làng Chài Vung Vieng - Hang Thiên Cảnh Sơn

Du thuyền Swan 1 ngày là tàu gỗ tiêu chuẩn thiết kế theo phong cách truyền thống cùng với dịch vụ hoàn hảo của đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, du thuyền với lịch trình 5 tiếng thăm Vịnh Bái Tử Long , hang Thiên Cảnh Sơn huyền ảo, làng chài Vung Viêng, chèo thuyền Kayak hoặc thuyền nan

Đặt Tàu

<div> <ul style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto-medium, Arial; font-size: 14px;"> <li style="box-sizing: border-box; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto-regular; line-height: 27px; list-style: none;"> &nbsp;Xe di chuyển hai chiều H&agrave; Nội - Hạ Long đ&oacute;n tại phố cổ H&agrave; Nội</li> <li style="box-sizing: border-box; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto-regular; line-height: 27px; list-style: none;"> &nbsp;Du thuyền thăm vịnh</li> <li style="box-sizing: border-box; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto-regular; line-height: 27px; list-style: none;"> &nbsp;Ch&egrave;o thuyền Kayak hoặc thuyền nan</li> <li style="box-sizing: border-box; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto-regular; line-height: 27px; list-style: none;"> &nbsp;Ăn trưa tr&ecirc;n du thuyền</li> <li style="box-sizing: border-box; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto-regular; line-height: 27px; list-style: none;"> &nbsp;Hướng dẫn vi&ecirc;n</li> <li style="box-sizing: border-box; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto-regular; line-height: 27px; list-style: none;"> &nbsp;Đồ uống ch&agrave;o mừng khi l&ecirc;n du thuyền</li> <li style="box-sizing: border-box; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto-regular; line-height: 27px; list-style: none;"> &nbsp;Đồ uống tr&ecirc;n xe di chuyển&nbsp;</li> <li style="box-sizing: border-box; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto-regular; line-height: 27px; list-style: none;"> &nbsp;V&eacute; thắng cảnh v&agrave; lệ ph&iacute; tham quan</li> <li style="box-sizing: border-box; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto-regular; line-height: 27px; list-style: none;"> &nbsp;Ph&iacute; phục vụ</li> </ul> </div> <br />
<ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding-right: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto-medium, Arial; font-size: 14px;"> <li style="box-sizing: border-box; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto-regular; line-height: 27px; list-style: none;"> &nbsp;Giấy tờ t&ugrave;y th&acirc;n ( Hộ chiếu , chứng minh thư nh&acirc;n d&acirc;n )</li> <li style="box-sizing: border-box; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto-regular; line-height: 27px; list-style: none;"> &nbsp;Trang phục ph&ugrave; hợp cho việc thăm hang động, ch&egrave;o thuyền hoặc bơi lội</li> <li style="box-sizing: border-box; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto-regular; line-height: 27px; list-style: none;"> &nbsp;Mũ , kem chống nắng, chống muỗi</li> <li style="box-sizing: border-box; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto-regular; line-height: 27px; list-style: none;"> &nbsp;Tiền mặt cho c&aacute;c chi ph&iacute; c&aacute; nh&acirc;n&nbsp;</li> </ul>
<ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding-right: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto-medium, Arial; font-size: 14px;"> <li style="box-sizing: border-box; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto-regular; line-height: 27px; list-style: none;"> &nbsp;Thuế VAT ( 10% )</li> <li style="box-sizing: border-box; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto-regular; line-height: 27px; list-style: none;"> &nbsp;C&aacute;c chi ph&iacute; c&aacute; nh&acirc;n</li> <li style="box-sizing: border-box; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto-regular; line-height: 27px; list-style: none;"> &nbsp;Đồ uống tr&ecirc;n du thuyền</li> <li style="box-sizing: border-box; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto-regular; line-height: 27px; list-style: none;"> &nbsp;C&aacute;c dịch vụ kh&aacute;c kh&ocirc;ng được đề cập ở phần Bao Gồm</li> </ul>
<ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding-right: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto-medium, Arial; font-size: 14px;"> <li style="box-sizing: border-box; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto-regular; line-height: 27px; list-style: none;"> &nbsp;Lịch tr&igrave;nh v&agrave; c&aacute;c hoạt động c&oacute; thể bị thay đổi t&ugrave;y theo t&igrave;nh h&igrave;nh thời tiết trong ng&agrave;y</li> <li style="box-sizing: border-box; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto-regular; line-height: 27px; list-style: none;"> &nbsp;Trong trường hợp thời tiết xấu , du thuyền c&oacute; thể bị hủy, c&aacute;c quyết định sẽ được Ban Quản L&yacute; Vịnh th&ocirc;ng b&aacute;o trước thời gian ngắn</li> <li style="box-sizing: border-box; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto-regular; line-height: 27px; list-style: none;"> &nbsp;Kh&aacute;ch h&agrave;ng vui l&ograve;ng th&ocirc;ng b&aacute;o trước nếu c&oacute; nhu cầu ăn chay, ăn ki&ecirc;ng hoặc c&aacute;c thực phẩm bị dị ứng</li> </ul>
<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto-regular; font-size: 14px;">HỦY DO PH&Iacute;A KH&Aacute;CH H&Agrave;NG</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto-regular; font-size: 14px;" /> <ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding-right: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto-regular; font-size: 14px;"> <li style="box-sizing: border-box;"> Kh&aacute;ch h&agrave;ng hủy trước 07 ng&agrave;y du thuyền khởi h&agrave;nh sẽ kh&ocirc;ng t&iacute;nh ph&iacute;</li> <li style="box-sizing: border-box;"> Kh&aacute;ch h&agrave;ng hủy từ 03 đến 07 ng&agrave;y du thuyền khởi h&agrave;nh sẽ t&iacute;nh ph&iacute; 50%</li> <li style="box-sizing: border-box;"> Kh&aacute;ch h&agrave;ng hủy muộn hơn 03 ng&agrave;y du thuyền khởi h&agrave;nh sẽ t&iacute;nh ph&iacute; 100%</li> <li style="box-sizing: border-box;"> Kh&aacute;ch h&agrave;ng đến muộn hoặc kh&ocirc;ng đến khi du thuyền khởi h&agrave;nh sẽ t&iacute;nh ph&iacute; 100%</li> </ul> <br style="box-sizing: border-box; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto-regular; font-size: 14px;" /> <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto-regular; font-size: 14px;">HỦY DO THỜI TIẾT XẤU</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto-regular; font-size: 14px;" /> <ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding-right: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto-regular; font-size: 14px;"> <li style="box-sizing: border-box;"> Hủy trước khi l&ecirc;n xe di chuyển từ H&agrave; Nội ( chưa sử dụng dịch vụ n&agrave;o ) sẽ ho&agrave;n trả kh&aacute;ch h&agrave;ng 100%</li> <li style="box-sizing: border-box;"> Hủy trong chương tr&igrave;nh ( một số dịch vụ đ&atilde; sử dụng như xe di chuyển , ăn trưa, t&agrave;u tiếng , kh&aacute;ch sạn ... ) th&igrave; c&aacute;c dịch vụ đ&atilde; sử dụng sẽ t&iacute;nh ph&iacute;, phần c&ograve;n lại sẽ ho&agrave;n trả kh&aacute;ch h&agrave;ng</li> </ul> <br style="box-sizing: border-box; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto-regular; font-size: 14px;" /> <span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto-regular; font-size: 14px;">PH&Iacute; D&Agrave;NH CHO TRẺ EM</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto-regular; font-size: 14px;" /> <ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding-right: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto-regular; font-size: 14px;"> <li style="box-sizing: border-box;"> Trẻ em từ 01 đến 04 tuổi : kh&ocirc;ng t&iacute;nh ph&iacute;</li> <li style="box-sizing: border-box;"> Trẻ em từ 05 đến 11 tuổi : t&iacute;nh 75% ph&iacute; của người lớn</li> <li style="box-sizing: border-box;"> Trẻ em từ 12 tuổi trở l&ecirc;n : t&iacute;nh ph&iacute; như người lớn</li> </ul> <div style="box-sizing: border-box;"> <br /> &gt;&gt;&gt; Xem th&ecirc;m: Trải nghiệm Tour <a href="https://halongcruisecenter.com/du-lich-ha-long-1-ngay.htm"><span style="color:#0000ff;"><u><strong>du lịch Hạ Long 1 ng&agrave;y</strong></u></span></a> bằng du thuyền chỉ từ 850K/Người</div>
Tour trong ngày : Thăm Bái Tử Long - Hang Thiên Cảnh Sơn - Làng Chài Vung Viêng ( Ăn trưa )

7.45 đến 8.30: Xe  hướng dẫn viên du lịch của công ty sẽ đón du khách tại điểm hẹn trong khu vực phố Cổ  Nội  khởi hành đi Hạ Long. 

11.30Du khách sẽ đến bến Hòn Gai – du lịch vịnh Bái Tử  Long một ngày.

12.15Du khách lên tàu thăm vịnh BáiTử Long bắt đầu chuyến hành trình 6 tiếng trên vịnh của mình. Sau khi lên tàu, du khách sẽ ăn trưa trên tàu  khám phá vịnh biển Bái Tử  Long.

14.00: Du khách đến thăm làng chài Vung ViêngChèo thuyến thúng  thăm quan vịnh Bái tử Long xinh đẹp  tìm hiểu về cuộc sống của con người nơi đây, cũng như công việc nuôi trồng thủy hải sản của họ. Ngoài ra du khách cũng có thể lựa chọn chèo kayak để thăm quan làng Chài.

16.00:Tiếp tục đến thăm hang động Thiên Cảnh Sơn.

17.00: Du khách sẽ được thưởng thức bữa tiệc lúc hoàng hôn

18:00: Du khách quay trở lại Bến Hòn Gai  lên xe rời Hạ Long trở về  Nội.

21.30 – 22.00: Du khách về đến  Nội – Kết thúc chương trình thăm quan vịnh Bái Tử Long 1 ngày.
<ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding-right: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto-medium, Arial; font-size: 14px;"> <li style="box-sizing: border-box; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto-regular; line-height: 27px; list-style: none;"> <h3> <span style="font-size:14px;">&nbsp;Xe đưa đ&oacute;n H&agrave; Nội - Hạ Long</span></h3> </li> <li style="box-sizing: border-box; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto-regular; line-height: 27px; list-style: none;"> &nbsp;Tiếp t&acirc;n</li> <li style="box-sizing: border-box; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto-regular; line-height: 27px; list-style: none;"> &nbsp;Hướng dẫn vi&ecirc;n</li> <li style="box-sizing: border-box; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto-regular; line-height: 27px; list-style: none;"> &nbsp;Nh&agrave; h&agrave;ng , bar</li> <li style="box-sizing: border-box; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto-regular; line-height: 27px; list-style: none;"> Trang thiết bị an to&agrave;n</li> </ul>
.
<ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding-right: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto-medium, Arial; font-size: 14px;"> <li style="box-sizing: border-box; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto-regular; line-height: 27px; list-style: none;"> <h2> <span style="font-size:14px;">&nbsp;Ch&egrave;o thuyền Kayak hoặc thuyền nan</span></h2> </li> <li style="box-sizing: border-box; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto-regular; line-height: 27px; list-style: none;"> &nbsp;Thăm hang động</li> <li style="box-sizing: border-box; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto-regular; line-height: 27px; list-style: none;"> &nbsp;Thăm l&agrave;ng ch&agrave;i</li> </ul>
.